Referat fra årsmøte 2018

Referat årsmøte i Asker og Bærum Motorsport

Tirsdag 20.mars, NAF-senteret i Sandvika.

Tilstede: 17 godkjente medlemmer av Asker og Bærum Motorsport.

Sak 1: Valg av møteleder:

Styreleder ble foreslått som møteleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte styreleder som møteleder.

Sak 2: Godkjennelse av innkallingen:

Ingen kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:

Styret foreslo Maria Taje og Jan Eyolf Brustad til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Maria Taje og Jan Eyolf Brustad til å underskrive protokollen.

Sak 4: Valg av referent:

Styret foreslo Preben Berg som referent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Preben Berg som referent.

Sak 5: Behandling av årsberetning:

Styret fremla årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Nestleder leste gjennom årsberetningen.

Det kom noen kommentarer på noen litt uklare setningsoppbygginger i teksten.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Sak 6: Behandle endelige vedtekter:

Styret fremla forslag på vedtekter

Styreleder leste gjennom vedtektene.

Det kom kommentarer om enkeltpunkter og uklare definisjoner i vedtektene.

Vedtak: Årsmøte godkjente styrets forslag til vedtekter.

Sak 7: Behandling av regnskap.

Styret fremla regnskapet.

Jan Andresen leste gjennom regnskapet.

Det kom noen kommentarer til ulike poster i regnskapet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 8: Behandling av innkomne forslag:

Det var ikke kommet inn noen forslag.

Sak 9: Fastsette medlemskontingent for 2019.

Styret foreslo medlemskontingenter for 2019:

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent

Senior: 450,-

Junior: 250,-(inntil 18 år)

Sak 10: Vedta budsjett:

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Det fremkom at det var noen mangler og uklarheter i budsjettet.

Dette ble endret der og da.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Sak 11: Valg:

11.1 Valg av styreleder.

Valgkomitèen foreslo Vidar Holum som styreleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon Vidar Holum som styreleder.

 11.2 Valg av nestleder.

Valgkomitèen foreslo Erik Tandberg som nestleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon Erik Tandberg som nestleder.

11.3 Valg av øvrige styremedlemmer

Valgkomitèen foreslo Lars Faale, Anne Grethe Johnsen og Petter Stenseng som styremedlemmer.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon Lars Faale, Anne Grethe Johnsen og Petter Stenseng som styremedlemmer.

11.4 Valg av varamedlemmer

Valgkomitèen foreslo Per Martin Stenseng Høie og Morten Taje som varamedlemmer.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon Per Martin Stenseng Høie og Morten Taje som varamedlemmer.

11.5 Valg av revisor

Valgkomitèen foreslo Karen Jenssen som revisor

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon Karen Jenssen som revisor.

 

11.6 Valg av leder i valgkomitèen

Styret foreslo John-Erik Nilsen som leder av valgkomitèen.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon John-Erik Nilsen som leder av valgkomitèen.

 

11.7 Valg av medlemmer i valgkomitèen

Styret foreslo Maria Taje og Kjetil Bråthen som medlemmer i valgkomitèen

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon Maria Taje og Kjetil Bråthen som medlemmer i valgkomitèen.

Resultat av valgene:

Styret i Asker og Bærum Motorsport

Styreleder:                  Vidar Holum                           2 år

Nestleder:                   Erik Tandberg                        1 år

Styremedlem:             Lars Faale                              2 år

Styremedlem:             Anne Grethe Johnsen            1 år

Styremedlem:             Petter Stenseng                     2 år

Varamedlem:              Per Martin Stenseng Høie     1 år

Varamedlem:              Morten Taje                            1 år

Intern revisor:             Karen Jenssen                       1 år

Valgkomitè;

Leder:                         John-Erik Nilsen                     1 år

Medlem:                     Maria Taje                              1 år

Medlem:                     Kjetil Bråthen                         1 år

Sandvika, 20/3-2018

——————–                                              ——————–

Jan Eyolf Brustad                                          Maria Taje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.